Sunday, April 27, 2014

 Aoril 20, 2014
IST 9.09 AM
Mondayഹൃദയദലങ്ങളുടയും
അലോസരങ്ങളിലും
പ്രഭാതമൊരു സ്വരമായ്
മൊഴിയായ് തുടിയിടും
മനസ്സിൽ
ഓർമ്മനീറ്റിയ കടൽശംഖുകൾ,
കവിതകൾ
പൂമുഖപ്പടിയിൽ
ചിത്രങ്ങൾ ശബ്ദമുയുർത്തുമ്പോഴും
മനസ്സിൽ ശബ്ദരഹിതമാമൊരു
നിസ്സംഗത
മനസ്സുചുരുങ്ങിയ
ഇടവഴിയിലെ ആരവം
മൃദുലപദങ്ങൾ കാവ്യസർഗമാകും
ജപമണ്ഡപങ്ങളിൽ
സുഖദു:ഖങ്ങൾ കടം കൊണ്ട
കലഹച്ചിമിഴ്
ഭ്രമണലയമുടയും ദിനാന്ത്യത്തിൽ
പാതിയെഴുതിയ കവിതയിൽ
പ്രഭാതത്തിൻ കനകദീപങ്ങൾ..

No comments:

Post a Comment